Što propisuje "Konvencija o pravima djeteta" Ujedinjenih naroda U deset tacaka

Što propisuje "Konvencija o pravima djeteta" Ujedinjenih naroda

U deset  tacaka

1. Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije. 

2. Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zaštite zdravlja kao i zdravstvene preventive i medicinske brige. 

3. Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osim toga, mora im se osigurati i posjet školama koje bi ih mogle dalje obrazovati. 

4. Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.  

5. Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, kao i na to da svoje mišljenje slobodno kažu i  budu saslušani. 

6. Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili odgajatelji ne smiju primjenjivati silu. Zloupotreba i zlostavljanje djece su zabranjeni. 

7. Djeca i mladi imaju pravo u ratu i bijegu  dobiti posebnu pomoć i zaštitu. 

8. Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i na zaštitu od seksualnog zlostavljanja. 

9. Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima i na kontakt s oba roditelja ako oni žive razdvojeno. 

10. Djeca i mladi invalidi imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje, kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu. 

[Tekst preuzet iz: Terre des hommes,"Prava djeteta, sudjeluj i ti!"]